poniedziałek, 8 października 2018

Zachęcamy do udziału w konkursie

II Ogólnopolski Konkurs Językowo-ink"
REGULAMIN
Idiom 0czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.
Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski oraz napisaniu samego idiomu. Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 oraz gimnazjów.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
-klasy 4-6 sp
-klasy 7-8 sp i gimnazjum.
Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika). Prace konkursowe mogą być również zgłaszane indywidualnie.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa (koniecznie), szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa.
Dyplomy i nagrody otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.
Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego) 31 października 2018 roku. Rozstrzygnięcie do końca listopada 2018.
Prace należy przesłać na adres:
Zespół Szkół w Kępicach
ul. Szkolna 1
77-230 Kępice
z dopiskiem „Idiom…ink”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz